История и цели

През 1993 година ориентираните към психотерапията специалисти – по онова време общо 18 човека, създават БАППК (Българска асоциация по психотерапия и психологично консултиране). На 29.01.2006г. на Общо събрание Българската асоциация по психотерапия и психологично консултиране (БАППК) се преименува в Българска асоциация по психотерапия (БАП).

Понастоящем асоциацията има над 84 индивидуални члена и девет групови: дружествата по психодрама и групова психотерапия, по фамилна терапия, по позитивна психотерапия, дружество на краткосрочните терапевти, неорайхианското дружество, Българско общество по аналитична психология К.Г. Юнг, асоциациите по музикотерапия и когнитивно-поведенческа психотерапия и Групата за развитие на психоаналитичната практика в България. Общия брой на членовете на асоциацията надхвърля 530 души – една част от тях са дипломирани психотерапевти, повечето от останалите се намират в обучение. Измежду индивидуалните членове има представители на почти всички практикувани в България психотерапевтични модалности: напр. психоанализа, психодрама, Юнгианска анализа, личностноцентриран подход, ориентирана към решения краткосрочна терапия и др.

От 1996 година БАП е член на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП), като понастоящем е Национална присъждаща организация. Преди няколко години асоциацията създаде Работна група по стандартите за обучение и практикуване. Тази група е изготвила стандарти, отговарящи на тези на ЕАП. Главна цел на групата – както и на асоциацията – е в обозримо бъдеще в България да бъдет приет Закон за психотерапията, който да я регламентира като отделна професия. Понастоящем групата работи с Министерството на здравеопазването за изясняване на начините, по които може да се регламентира практикуването на психотерапия в системата на здравеопазването така, че този регламент да бъде съобразен с развитията в Европейския съюз.

Българска асоциация по психотерапия има за цел да обединява, при запазване на различията и представлява лицата, които практикуват или са в процес на обучение по психотерапия, в името на чистотата и престижа на професионалната им дейност, в интерес на своите членове и на техните клиенти.