Стандарти и обучение

Българската асоциация по психотерапия обединява голям брой професионалисти и организации и е място за среща между различни по своите принципи и начин на работа модели на психотерапия. Нейна основна задача и отговорност е да намери пресечните точки между тях, както и да представлява интересите на всички, без оглед на тяхната принадлежност. За постигането на тези цели, Асоциацията инициира дейности (конференции, професионални срещи, информационна мрежа), насърчаващи професионалния обмен между представителите на различните терапевтични модалности и школи. От друга страна, тя си постави за цел да установи общи стандарти, регламентиращи качеството на квалификацията „психотерапевт“ в България. С помощта на Европейската асоциация по психотерапия, през последните години БАП даде ход на редица важни проекти като изграждането на Националния Регистър на психотерапевтите, проекта за Закон за психотерапията в България, процедурите за присъждане на Европейски сертификат по психотерапия и др. В ход е проект за подробно описание на стандартите за професията психотерапевт, в съответствие с модела за компетености, изготвен и приет от ЕАП през 2013 г на общо събрание в Москва. (Компетентностен модел, съгласно The Core Competencies of A European Psychotherapist (Accepted at the EAP AGM, Moscow, July 2013)

Представяме ви следните отправни документи:

БАП – организационни предизвикателства и преспективи при стандартизация и Акредитация на обученията по психотерапия
The Core Competencies of A European Psychotherapist (Accepted at the EAP AGM, Moscow, July 2013)
Стандарти за продължаващо развитие на EAP