Членство в БАП

За да станете редовен член на БАП е необходимо:

  • да отговаряте на стандартите на асоциацията, описани в раздел Стандарти и обучение
  • да сте запознат/а и съгласен/а с Устава и Етичния кодекс на БАП
  • да попълните Заявлението за членство
  • да представите две препоръки от квалифицирани членове на БАП. В случай, че поръчителите преценят, е необходимо поне пред единия от тях да представите клиничен случай от практиката.

Необходими документи:

Забележка: За попълване на Заявлението за членство можете да изтеглите бланката в електронен вид от сайта. Подаването става лично или по пощата с личен подпис на кандидата и на поръчителите.

За да станете групов член на БАП е необходимо:

За повече информация, материали и контакт можете да се обръщате към:

  • Секретаря на БАП – Людмила Величкова – 0878567309, email: luvelichkova@gmail.com