Актуално

Информиране за оттегляне на награда

Публикувано от БАП на 12.07.2019 г. в раздел Организационни, Събития

Уважаеми колеги, членове на БАП,

На 28.05.2019г. беше взето последващо решение наградата на проф. Валдо Бернаскони за цялостен принос към развитието на телесната психотерапия в България да бъде оттеглена поради несъответствие с установените от БАП етични принципи на работа и липсата на съгласие в професионалната общност.

Управителният съвет изказва извинение към членовете на БАП за създадената атмосфера на неяснота.

За да бъде отворен и ясен целият процес на номиниране и избиране на личност, достойна за наградата на БАП, УС изработи предложение за Процедури за номиниране, които можете да прочетете на сайта http://www.psychotherapy-bg.org/?p=2260

УС на БАП смята въпросите, свързани с етиката в психотерапията за изключително важни и базисни за работата ни и сме категорични, че е необходимо да отворим широко обсъждане по темата. Стартираме процес на срещи в различни формати, в които ще се дискутират етични въпроси. Разчитаме на активното участие на психотерапевтите и груповите членове на БАП в тези формати защото това е тема, който е значима и обединяваща общността.

Първото обявено на общото ни събрание събитие е Кръгла маса за етиката, коeто е в процес на организиране. Ще Ви държим информирани за събитието.

При нужда от още информация или възникнали въпроси, можете да се обърнете към УС по мейла.

 

С уважение,

От името на УС на БАП

Марина Ангелова – Председател на УС


ОБЩО СЪБРАНИЕ на БАП 29.06.2019г.

Публикувано от БАП на 29.06.2019 г. в раздел Организационни

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ“ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ /БАП/“

 Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по психотерапия /БАП/“ (наричано по-долу за краткост „Сдружението“), с ЕИК 121468804, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, район „Средец“, ул. „Любен Каравелов“ № 15, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на сдружението, свиква общо събрание на сдружение „Българска асоциация по психотерапия“ на 29.07.2019 г. (понеделник) от 10:00 ч. в гр. София 1142, район „Средец“, ул. „Любен Каравелов“ № 15, при следния

дневен ред:

Точка 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за отчетната 2017 г.

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за отчетната 2018 г.

Точка 3. Взимане на решение за обявяване на годишните финансови отчети на сдружението за 2017 г. и 2018 г. в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред.

Точка 4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

С уважение,

Марина Ангелова – Председател на Управителния съвет на „Българска асоциация по психотерапия“

гр. София, 29.06.2019 г.


ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ за 2018 г.

Публикувано от БАП на 27.02.2018 г. в раздел Организационни, Събития

До всички членове на Българска асоциация по психотерапия
Управителният съвет на Българска асоциация по психотерапия, на основание чл. 11, ал.2 от устава на БАП, кани всички членове на асоциацията на ГОДИШНО
ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ.
Събранието ще се проведе на 14.04.2018 г. от 17.30ч. в СУ „Климент Охридски“ 137-ма аудитория при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет
2. Годишен финансов отчет
3. Отчет на Комисиите на БАП (Комисия по стандартите, Комисия по етика, Контролна комисия) и на делегата на БАП в ЕАП
4. Избор на нови ръководни органи
5. Разни

С уважение,
УС на БАП


ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017

Публикувано от БАП на 26.02.2017 г. в раздел Организационни, Публикации, Събития

Уважаеми колеги ,

 

Управителният съвет на Българска асоциация по психотерапия, на основание чл. 11, ал.2 от устава на БАП, кани всички членове на асоциацията на ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Събранието ще се проведе на 12 март 2017 г. от 10.00 ч. на адрес: гр . София, бул. “Дондуков” №9, Конферентен център Венус, ет.2,  при следния дневен ред :

 

  1. Представяне работата и годишен отчет на управителния съвет;
  2. Финансов отчет;
  3. Представяне работата и отчет на постоянните комисии към БАП;
  4. Представяне на състоянието и дейността на терапевтичните модалности – групови членове на БАП , за изтеклия период ;
  5. Предстоящи събития, организирани от БАП;
  6. Обсъждане на процеса по създаване на регистър на обучителните институти.
  7. Разни.

 

С уважение,

УС на БАП

 

12 февруари 2017 г .


Годишен отчет 2015-2016г.

Публикувано от БАП на 01.08.2016 г. в раздел АРХИВ, Организационни

Отчет на УС 2015-16г.


Редовно Общо събрание на БАП 4 юни 2016 г

Публикувано от БАП на 29.04.2016 г. в раздел Организационни

До всички членове на Българска асоциация по психотерапия
Управителният съвет на Българска асоциация по психотерапия, на основание чл. 11, ал.2 от устава на БАП, кани всички членове на асоциацията на ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ.
Събранието ще се проведе на 04 юни 2016г. от 17.00ч. на адрес: гр. София, СУ “Климент Охридски”, Втора заседателна зала при следния дневен ред:
1. БАП – организационни предизвикателства и перспективи при стандартизация и акредитация на обученията по психотерапия – въведение от председателя на
УС;
2. Представяне на състоянието и дейността на терапевтичните модалности – групови членове на БАП, за изтеклия период;
3. Отчет на УС и на постоянните комисии към БАП за изтеклия период;
4. Финансов отчет;
5. Представяне на дейността на работната група по научно-публицистичната дейност и на първия сборник по психотерапия на БАП;
6. Разни.
С уважение,
УС на БАП
03 май 2016г.


ПРОФЕСИОНАЛНО СТАНОВИЩЕ

Публикувано от БАП на 02.10.2015 г. в раздел Без категория, Организационни, Публикации

През миналата година Дружеството на психолозите в България и няколко професионални организации на психоаналитици разпространиха становище във връзка с предлаганото от т.н. Българска школа по психоанализа от град Варна „обучение по психоанализа”. В становището се изтъкваше, че това, което се предлага във Варна от въпосната школа, не представлява обучение по психоанализа. Намесата на професионалните организации нямаше никакъв ефект и тази година отново се набират желаещи за същото обучение. В тази връзка публикуваме на нашия сайт актуализираното становище.

Уважаеми колеги,
В последните години по електронната поща се разпространяват съобщения за дейността на фондация „Българска школа по психоанализа” от град Варна. Фондацията предлага „обучение по психоанализа” (!) и издава няколко списания, между които „Психоанализа” и „Психоаналитична практика”.
Самото название на фондацията буди учудване, тъй като не е възможно да възникне школа по психоанализа в един град, в който изобщо няма психоаналитици. Материалите, публикувани в двете горепосочени списания, рядко имат нещо общо с психоанализата.
Напоследък обаче тази фондация се отдаде на дейности, които са в ярко несъответствие с професионалната етика и могат да навредят както на пациенти, така и на млади специалисти в сферата на помагащите професии. Едната от тези дейности е публикуването в списание „Психоаналитична практика” на случаи от работа с пациенти. Цитираме (брой 1-1 на списанието от март т.г., стр. 8): „Читателите ще имат възможността да проследят и представянето на случай на клиент, който ще бъде подробно разгледан в четирите броя на списанието тази година”. В „психоанализата”, през която е преминал клиентът, „се използват техники от различни терапии” (пак там, стр. 9) (!!!).
Цитираните твърдения не само засилват впечатлението, че представителите на фондацията имат съвсем объркани представи за това какво е психоанализа, но и предлагат на пациентите „услуги”, за които изобщо не са квалифицирани. Най-доброто доказателство за това е описанието на самия случай: съвсем ясно е, че това, което се предлага на пациента, няма нищо общо не само с психоанализата, но и с никой от утвърдените психотерапевтични подходи.
Другата дейност е предложеното в по електронната поща и на сайта на фондацията „обучение по психоанализа”. То е насочено не само към специалисти, но и към студенти и просто към хора, които се интересуват от „въпроси, свързани с тяхното личностно развитие”. В рамките на по-малко от 200 учебни часа, на основата на теоретични „курсове”, обучаващите се научават „да разрешават проблемите, намирайки и изкоренявайки причините, които са ги породили, работейки с несъзнаваното” (http://fspeid.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1334&Itemid=172 ).
Бихме искали да обърнем внимание, че едно обучение по психоанализа според стандартите на Международната психоаналитична асоциация (МПА) включва 3 компонента:
1. Лична анализа на обучаващия се при 4 или 5 сесии седмично в продължение на не по-малко от 4 години.
2. Два супервизирани анализи на пациенти в продължение на минимум 2 години при 4 или 5 часа седмично.
3. Теоретични курсове в обем около 360 часа.
Личната анализа с голяма продължителност е основен елемент и от формирането на психоаналитиците, последователи на Жак Лакан, които у нас са предствени от Българското общество за лаканианска психоанализа и Българското психоаналитично пространство. Да станеш практикуващ аналитик в тази парадигма също е дълга и сложна процедура, свързана с членство в съответните международни организации.
Също така искаме да обърнем внимание, че според приетите и от Българската асоциация по психотерапия международни стандарти всяко обучение по психотерапия включва горепосочените 3 компонента и продължава не по-малко от 3200 часа.
Обучители по психоанализа могат да бъдат само висококвалифицирани психоаналитици с дългогодишна практика, които в рамките на МПА имат статут на „аналитик-обучител” (training-analyst).
Допускането, че от едно краткотрайно теоретично обучение (предлагано от неспециалисти) един човек може да се научи да работи с несъзнаваното и да намира и изкоренява причините за психичните проблеми, показва пълна неориентираност в областта на психологията.
Никъде на сайта на фондацията или в печатните материали не се посочва каква е квалификацията на техните сътрудници, предлагащи терапия и обучение. Не ни е известно те да членуват в каквато и да било професионална организация.
Искаме да обърнем вниманието на професионалната общност към този случай и да помолим всички колеги да използват наличните им канали, за да разпространят нашето писмо.

Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България

Димо Станчев, председател на Българската асоциация по психотерапия,
член на Българското психоаналитично общество

Никола Атанасов, член на Комисията по етика на Дружеството на психолозите и на Комисията по стандартите на Българската асоциация по психотерапия; психоаналитик-обучител, член на Международната психоаналитична асоциация; председател на Българското психоаналитично общество

Весела Банова, председател на Българско общество за лаканианска психоанализа

Десислава Гъдева, председател на Българско психоаналитично пространство

Венцеслав Вътов, председател на комисията по обучение при Българско психоаналитично пространство, член на Еspace analytique – Париж

 


Проекто – програма на УС на БАП за 2012-2015 г

Публикувано от БАП на 05.01.2013 г. в раздел Организационни

Презентация на Проекто – програма за работата на УС на БАП за изборния период 2012-2015

Проекто-програма за работата на УС на БАП за изборния период 2012-2015


Проектозакон за психотерапията – Първа чернова!

Публикувано от БАП на 18.05.2012 г. в раздел Организационни, Публикации

На 17 май 2012 г. (четвъртък) от 18.30 часа в Хотел „Бест Уестърн Сити Плюс“ в София се проведе кръгла маса на тема “Професията психотерапевт в България”, на която бе представена и обсъдена първата чернова на Проектозакона за психотерапията. Кръглата маса бе част от ангажимента на Управителния съвет на БАП и Работната група за Закона за психотерапията. Представители на различните психотерапевтични модалности, членуващи в БАП обсъдиха развитията, трудностите и напредъка в процеса на изработване на проекта и дадоха своите предложения и коментари.

Текстът е поместен по-долу и е отворен за обсъждане от страна на всички членове на БАП. Очакваме вашия принос!

Прочети повече »


Национален Регистър на психотерапевтите в България

Публикувано от БАП на 17.04.2009 г. в раздел Организационни

До индивидуалните членове на Българската асоциация по психотерапия

Уважаеми колеги,

Както знаете, Българската асоциация по психотерапия (БАП) си поставя за цел изготви и поддържа официален Национален регистър на психотерапевтите в България, в който да бъдат вписани практикуващите психотерапевти, които заявяват желание, имат съответната подготовка и отговарят на изискванията и стандартите на БАП и на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП). Прочети повече »