ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ

Публикувано от БАП на 26.09.2019 г. в раздел Конференции, Събития

ПРОГРАМА Кръгла маса FB2_Page_1Уважаеми колеги,

Поставяме началото на поредица от срещи за обсъждане на въпроси, свързани с професионалната етика и деонтология в психотерапевтичната практика.

Като практикуващи хуманна професия, каквато е психотерапията, всички ние се опираме на основни ценности, които съставят личността ни и имаме своите базисни етични принципи, които прилагаме в практиката си.

БАП има своя Етичен кодекс, около който всички членуващи в асоциацията психотерапевти сме обединени. Същевременно, от години дискутираме помежду си неформално нуждата да обръщаме специално внимание на професионалната етика.
Ето защо, организираме първа среща под надслов „ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ”.

Всички психотерапевтични школи, които са групови членове на БАП са поканени да участват в първата Кръгла маса. Във форума ще вземат участие и представители от Комисията по етика, Комисията по стандартите и Управителния съвет на БАП.

След Кръглата маса ще Ви запознаем с очертаните въпроси и проблеми и размислите по тях.

От името на работната група, организираща Кръглата маса,

Марина Ангелова, Председател на БАП

 

Работна група: Румен Георгиев – секретар на Етичната комисия, Марина Ангелова – председател на БАП, Анет Маринова – зам. председател на БАП, Весела Вътева- член на УС и Цветелина Йосифова – национален делегат на БАП в ЕАП).