ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ПРИНОС В ПСИХОТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези процедури са предназначени да опишат процеса на номиниране и вземане на решение за удостояване с признание и награда на БАП.

 1. Номинации могат да правят индивидуалните и груповите членове на БАП.
 2. Номинацията се подава, като се попълни бланка за номинация (може да бъде изтеглена от тук).
 3. Наградата е специално изработен плакет.
 4. Наградата се присъжда всяка година по случай празника на психотерапията – 23 ноември.
 5. Всяка година при заявени номинации се сформира Комитет по номинациите за годишна награда на БАП в трите категории (Комитетът). Комитетът се състои от представители на всички групови членове на БАП и член на УС на БАП. В случай,че определено дружество реши, че няма да вземе участие, изпраща мейл до УС на БАП.
 6. УС отправя покана всеки групов член да излъчи свой представител, който да участва в Комитета по номинации на годишните награди на БАП.

 

КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ

 1. Номиниращите трябва да се аргументират за предложенията си ясно и детайлно.
  • реализация на номинирания – създал, въвел, развил, приложил, разпространил, утвърдил, популяризирал и т.н. в психотерапията/стандартите/ в общността, за опазване на ценностите на психотерапията и пр.
  • поле на реализация– в консултирането и психотерапията, в клиничната дейност, грижата за психично здраве, в социалната сфера, в областта на образованието, , литература, в изкуството и пр.

 

 1. Към бланката за номинация се прилагат препоръки/ референции, подкрепящи съответната номинация.
 2. Право да бъдат номинирани имат личности, организации/институции или проекти, за които членовете на БАП смятат, че има особени заслуги и принос в развитието на психотерапията в България. Дейностите и личността на номинираните не трябва противоречи на етичните принципи на БАП, описани в Етичния кодекс и не са свързани с действия, които могат да уронят престижа на професията.

 

КАТЕГОРИИ

 1. Принос в приложението на принципите на психотерапията в България
 2. Значим принос в различни полета
 3. Цялостен принос

 

ОБРАБОТКА НА НОМИНАЦИИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАГРАДИ

 1. Класирането на номинираните се осъществява от Комитета.
 2. Решенията се вземат от членовете на Комитета след обсъждане на всички постъпили в срок номинации чрез  гласуване с обикновено мнозинство / пълно единодушие– повече от 1/2 от присъстващите да са гласували „За“ (винаги има задължителен кворум).
 3. Носител на наградата в съответната категория става личност, организация/институция или проект след дискусия и решение на Комитета.
 4. При наличие на противоречие на мненията или казус, в зависимост от естеството на казуса, Комитетът следва да адресира проблема към Етичната комисия или УС на БАП.

 

НАГРАДИ

 1. Всяка година е възможно да има от една до три награди, спрямо номинациите и решението на Комитета.
 2. Може да има по една награда във всяка категория, но не е задължително да има награди във всички категории.
 3. Наградата се изработва/поръчва от Комитета.

 

СРОКОВЕ

 УС отправя покана по мейла към груповите членове да излъчат техен представител и да се състави Комитет в срок до 15 септември.

 1. Комитетът отправя покана по мейла до всички членове на БАП да направят своите номинации в срок до 1 октомври.
 2. Решенията на Комитета се обявяват публично на сайта на БАП и чрез имейл до всеки член на БАП в срок до 15 октомври.
 3. Коментари, подкрепа и възражения към решението на Комитета се приемат по мейла до 1 ноември.
 4. Тържеството по награждаването се организира от Комитета, в сътрудничество с УС на БАП или организаторите на Празника на психотерапията за съответната година.
 5. Наградите се връчват от носителите на награди в съответните категории от предходната година. В случай, че това е възпрепятствано или невъзможно, наградата се връчва от представител на Комитета по време на празника на психотерапията, 23 ноември.