Актуално

Кръгла маса за стандартите в психотерапията

Публикувано от БАП на 22.04.2021 г. в раздел Организационни, Публикации

Бихме искали да Ви информираме за поредната важна стъпка, която БАП предприема в посока на регулация на професията психотерапевт в България.

По време на Кръглата маса за стандартите в психотерапията, проведена на 30.03.2021г., представителите на груповите членове на БАП, комисията по стандартите и организации, които обучават в различни психотерапевтични модалности в България, заедно с управителния съвет, подписаха Меморандум, чрез който потвърдиха своята подкрепа и възприемане на професионалните стандарти за обучение и практикуване на психотерапия на европейско ниво. (можете да го отворите като прикачен файл) Същевременно бяха повдигнати и важни въпроси за подготовката и придобиването на ключовите компетентности в обученията на национално ниво.

Символичните дигитални подписи в Меморандума декларират грижата и ангажимента на представителите на модалностите да допринасят за развитието на професията психотерапевт в България и за гарантирането на възможно най-високо качество на обучение и практикуване според стандартите на БАП и ЕАП.

Стартираме поредица срещи, които сме нарекли „Разговаряме за стандартите“ с колеги и обучаващите организации от различните модалности в БАП. С радост установяваме, че в отделни дружества подобни дискусии вече са факт.

Отделните документи „Стандарти за обучение и подготовка за практикуване на психотерапия”, „Ключови професионални компетентности на психотерапевта”, Етичния кодекс и Принципите на продължаващото професионално развитие са събрани в т. нар. Професионален кодекс за практикуване на психотерапия. По-долу ви представяме връзките към съответните документи:

·       Стандарти за обучение и подготовка за практикуване на психотерапия

·       Ключови професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа

·       Продължаващо професионално развитие

Друга важна новина е обновяването на Етичния кодекс на БАП, разширен съобразно насоките на ЕАП за професионални етични принципи в психотерапията и съвсем скоро ще бъде качен на сайта.

От УС сме насреща за подкрепа и участие в собствени инициативи на груповите членове на БАП и на обучителните организации, които подпомагат процесите на вътрешна регулация и консолидация около общи ценности и стандарти на професията.

 

С уважение,

От името на УС на БАП и работната група по стандартите

Марина Ангелова, Председател на УС

 


Етичните стандарти на психотерапевтите

Публикувано от БАП на 29.01.2021 г. в раздел Организационни

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви уведомим, че ЕК на БАП е сезирана във връзка с повдигането на обществен дебат в социалните медии по отношение на етичните норми на психотерапевтите и най-вече около професионалната подготовка, квалификацията, професионалния имидж и медийното присъствие на психотерапевтите.

Докато Етичната комисия на БАП излезе със становище, предлагаме на всички психотерапевти, бъдещи колеги, обучаващи се в различни психотерапевтични модалности, професионалисти от помагащите професии, както и всички интересуващи се от професията, целите, етиката и естеството на работата на психотерапевтите, да проучат и припомнят цялостно и детайлно, професионалните и етични стандарти на БАП, особено когато ще изказват мнения във формална публична среда.

от името на УС на БАП,

Марина Ангелова, председател


СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“

Публикувано от БАП на 10.08.2020 г. в раздел Организационни

BAPBG-small

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ “

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на „Българска асоциация по психотерапия“ (наричано по-долу за краткост „БАП“), с ЕИК 121468804, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги С. Раковски“ № 81, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на сдружението, кани всички свои членове на Общо събрание на БАП. Събранието ще се проведе на 13.09.2020 г. /неделя/ от 16:00 ч., София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 58, Проджект Лаб, етаж 2, зала Европа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Отчет за работата на Управителния съвет и комисиите към БАП (Комисия по стандартите, Комисия по етика, Контролна комисия), националния делегат на БАП към ЕАП и дейностите, реализирани от БАП за периода 1.12.2019 – 1.09.2020 г.

Точка 2. Представяне и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за отчетната 2019г.

Точка 3. Взимане на решение за обявяване на годишния финансов отчет на БАП за 2019 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред.

Точка 4. Предложения за промени в Устава на БАП.

Точка 5. Разни.

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в работата на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на БАП и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

гр. София                                                                   С уважение,

11.08.2020 г.                                                       Марина Ангелова,  Председател на УС на БАП


Становище относно Закона за социалните услуги

Публикувано от БАП на 22.05.2020 г. в раздел Организационни

На 22.05.2020г. БАП представи свое становище във връзка със Закона за социални услуги (ЗСУ). Към БАП беше отправена покана от секретариата на Конституционния съд за мнение по Дело № 3/2020 г, с предмет на искането – искане на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на ЗСУ (обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г.).

СТАНОВИЩЕ

Становището беше изготвено от сформирана от УС работна група в състав: Ангел Томов, Анелия Василева, Анет Маринова, Весела Банова, Георги Биволарски – юрист, Марина Ангелова, Цветелина Йосифова. В предварителна среща беше потърсена позицията на представителите на груповите членове на БАП, както и допълнително дискутирана на извънредни съвещания в УС.

Можете да се запознаете със становища на определените за заинтересовани страни по делото, както и други професионални и организации с определена експертиза и отношение към ЗСУ, на страницата на Конституционния съд 

По време на обсъждането в срещите с колегите се откроиха различни отношение и мнения.

Това ни дава повод да отворим по-широк формат за споделяне, въпроси и дискусии, свързани с практикуването на психотерапия и психотерапевтът като специалист в различни полета – социални услуги, здравеопазване, образование, практикуване в частна практика, в институти и организации и др. Смятаме, че повдигнатите въпроси имат тясна връзка с регламентирането на професията, както и познаването на съществуващите практики и пресечни линии с държавни наредби и закони, професионална, обществена и лична позиция.

Ще продължим да организираме специални формати за обсъждане, в които всеки член на БАП ще има възможност да участва. Темите и събитията ще бъдат обявени след съвещание с представителите на груповите членове.

Всеки може да сподели свои въпроси и идеи, които да бъдат взети под внимание.

Очакваме Ви да пишете на мейла на БАП.


COVID-19: Практикуване на психотерапия в извънредна ситуация

Публикувано от БАП на 15.03.2020 г. в раздел Организационни, Публикации

Практикуване на психотерапия в извънредна ситуация

Страницата е създадена за професионална подкрепа на психотерапевтите, пациентите/клиентите им, специалистите на първа линия в борбата с коронавируса и общността ни в периода на извънредното положение в страната. Надяваме се да се отзовете на поканата ни за повече споделеност и общи начинания за сметка на професионалната и човешка изолация, която ни застрашава в този момент.

БАП стартира няколко инициативи, с които да подпомогне общността и работата на колегията. Вярваме, че ще ни помогнат да мислим, работим и разбираме по-добре кризата, в която се намираме. 

ОСТАВАМЕ ВЪВ ВРЪЗКА

 

 

 

 

  • МОБИЛНА ГРУПА – доброволци, с готовност за посещение на място с цел оказване на помощ за осигуряването на необходими за ежедневието продукти за хора от рисковите групи. Координатор: Ангел Томов

Послание във връзка с COVID-19

Публикувано от БАП на 13.03.2020 г. в раздел Без категория, Организационни, Публикации

Уважаеми колеги,

Като асоциация, обединяваща професионалистите и организациите в областта на психотерапията в България и като специалисти, работещи директно с хора, сме загрижени за настоящата ситуация и въздействието на COVID-19, обявена от Световната здравна организация като пандемия.

В момента сме свидетели на ефекта от кризата, породена от коронавируса в цял свят и преминаваме през неочаквани и трудни времена. Преценяваме реалността и се налага да се справяме с извънредни ситуации и преживявания.

Като психотерапевти и членове на професионални общности, всички ние имаме етичното задължение да се грижим за другите и да използваме ресурсите си за взаимна подкрепа и солидарност, и да правим всичко възможно за да овладеем тази криза. Това е изпитание и за това да запазим способността си да мислим, да анализираме вътрешната и външната реалност и да имаме професионално отношение към пациентите/ клиентите си.

Наша задача като психотерапевти е да помагаме на пациентите си да различават реалната опасност и да бъдем опора в тревожностите им. Важно е да удържаме страховете и предчувствията за катастрофа – това е втора, паралелна епидемия, за която също носим отговорност.

По време на тази безпрецедентна ситуация в областта на общественото здраве, приканваме колегите си психотерапевти, всички членове на БАП, както и колеги от професиите, работещи непосредствено с хора, да вземат необходимите предпазни мерки.

На уебсайта на СЗО можете да намерите основни насоки относно практическите мерки, които да предприемете, за да защитите себе си и другите от COVID-19.

Единственият начин за борба със заболяването в този момент е максималното ограничаване на личните и професионални контакти, спазване на социална дистанция и хигиена.

Приканваме Ви да преосмислите режима на работата си: преценете дали, с кои и по какъв начин да продължи работата с пациентите/ клиентите Ви. Същото се отнася за супервизиите, обученията, семинарите, общите събития, които сте планирали, участието Ви във всякакви професионални и други форми на събиране с хора.

По Ваша преценка можете да прекъснете работа или отложите сесиите си. Според рамката на работата (съобразена със спецификата на различните школи) и индивидуалните Ви договорки, съобщете на пациентите си, че няма да заплащат тези извънредно отменени сесии.

Някои колеги решават да преминават на отдалечен режим на работа – онлайн или по телефона и обсъждат това с пациентите/ клиентите си. Всяка промяна в договорката и рамката се дискутира индивидуално с всеки пациент/клиент според процеса и случая.

В случаите, в които се налага да работите с пациенти/клиенти, погрижете се между Вас да има дистанция от метър и половина, не се здрависвайте, избягвайте всякакъв физически контакт, осигурете максимално хигиенни условия с индивидуални хартиени кърпи, антибактериални препарати, често почистване, проветрявайте често кабинета, давайте възможност за измиване на ръцете.

Можете да оставите писмено съобщение на входа или на стената до кабинета Ви, в което да опишете мерките, които вземате във връзка с ограничаване на разпространението на вируса.

Смятаме, че е лична, но и професионална отговорност всеки от нас внимателно да се информира и да не подценява риска за здравето.

Надяваме се, че цялата тази криза ни помага да се развиваме като общество, да бъдем етични, съпричастни, подкрепящи се и да излезем по-мъдри.

 

С уважение,

От името на УС на БАП,
Марина Ангелова, председател на УС

 

art-monet.com


Нужен ли е закон за психотерапията?

Публикувано от БАП на 11.03.2020 г. в раздел Организационни, Публикации

Публикуваме телевизионно интервю в България ON Air на 24 февруари 2020 за Закона за психотерапията с участието на Цветелина Йосифова:

Нужен ли е закон за психотерапията?


Весели празници

Публикувано от БАП на 20.12.2019 г. в раздел Организационни, Събития

Veseli Praznici ot BAP-


Партньорска среща между Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование и Българска асоциация по психотерапия

Публикувано от БАП на 12.12.2019 г. в раздел Организационни, Събития

Educ

На 1 декември 2019 г. се състоя първата партньорска среща между двете организации. По време на срещата домакините от ЦИИНО представиха полетата на неформалното образование и мястото на психотерапията в тях на базата на идеите и опита си. Разказаха за дейността и мисията на ЦИИНО като научно звено към Софийския университет.

Участниците споделиха своя професионален път и интереси, като дискусията отвори място за намиране на пресечни точки между неформалното учене и психотерапията като форма на подкрепа. Обсъдиха се теми на общи интереси и възможности за сътрудничество през осмисляне за мястото на различните психотерапевтични подходи и модалности в практическото приложение на неформалното образование на студенти от бакалавърските и магистърските програми на Катедра „Социална работа”. Предстоят бъдещи срещи и дискусии.

Ще Ви информираме своевременно за следващата среща, в която ще имате възможност да предложите свои теми и въпроси за обсъждане във връзка с неформалното образование и психотерапията.


Есенни настроения

Публикувано от БАП на 06.11.2019 г. в раздел Организационни, Събития

3esen

 

 

Идва зряла есен и за пореден път тя ще донесе със себе си и нашия празник –

23 ноември – ПРАЗНИКЪТ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА

И тази година Ви каним с усмивка да отпразнуваме срещите помежду ни, принадлежността ни към колегията и професията, участието на всеки по личен начин в общата ни история.

Заповядайте, да почетем празника ни, нас самите и онова, което ни предстои, на 23 ноември, събота, от 19 часа в Къщата на София.

Традиционно ще бъдат отличени наши колеги с годишните награди на БАП за принос в развитието на психотерапията в България.

 

Всяка година е различна.
Всяка година по същото време.

Ще ви очакваме,
УС на БАП


Покана за провеждане на извънредно общо събрание на „Българска асоциация по психотерапия“

Публикувано от БАП на 31.10.2019 г. в раздел Организационни

До всички членове на Българска асоциация по психотерапия

Уважаеми колеги,
Управителният съвет на Българска асоциация по психотерапия поканва всички свои членове на извънредно Общо събрание, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на БАП. Събранието ще се проведе на 1.12.2019 г. (неделя) от 16.00 часа на адрес: гр. София 1504,  бул. „Цар Освободител“ 15, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат,  аудитория 45, Южно крило, ет. 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Промяна в състава на УС.

Точка 2. Предложения за промени в Устава на БАП.

Точка 3. Промяна в адреса на седалището на БАП.

Точка 4. Разни.

 

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в работата на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

31 октомври 2019 година

Гр. София

 

От името на УС на БАП,
Марина Ангелова,
председател